Αρχική

Με την ευκαιρία της λήξης του Έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» διοργανώνεται συνέδριο στις 7 Ιουνίου 2022 με θέμα τα αποτελέσματα του μηχανισμού και την επίδρασή του τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το Έργο είχε εξαετή διάρκεια (2016-2022) και στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κρήτη και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υποστηρίζοντας την Περιφέρεια Κρήτης στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτήθηκε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ